انجمن نوروژنتیک ایران- اهداف و چشم انداز
اهداف و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اهداف:

  الف) ایجاد ارتباط نزدیک و هماهنگی بین متخصصین نورولوژی و ژنتیک

  ب) سازماندهی امور آموزشی و پژوهشی بیماریهای نوروژنتیک

  ج) شناسائی شیوع نسبی بیماریهای ارثی- عصبی بومی

  د) شناخت کمبودها و نیازها در زمینه تشخیص, درمان و پیش گیری بیماریهای نوروژنتیک

  هـ) کمک به گسترش امکانات و تسهیلات در جهت اهداف فوق

  و) همکاری نزدیک با مسئولین بهداشتی و درمانی کشور

  ز) ارتباط نزدیک علمی با انجمن‌‌های داخل و خارج که در زمینه‌های مشابه فعالیت می‌نمایند

چشم انداز:

الف) ارتقاء سطح دانش نوروژنتیک

ب) تاسیس دپارتمان نوروژنتیک و تربیت متخصص در این رشته

ج) فراهم نمودن تست های آزمایشگاهی مورد نیاز برای تشخیص و پیگیری بیماری های نوروژنتیک

د) تاسیس شعبات استانی در تمام استانهای ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find-1.122.45.fa.html
برگشت به اصل مطلب