انجمن نوروژنتیک ایران- شعبه استان یزد
شعبه استان یزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دومین شعبه استان یزد:

  تقاضای همکاران به امضاء 19 نفر در تاریخ 10/7/89 به شرح زیر:

  1. دکتر سید محمد سید حسنی (متخصص ژنتیک مولکولی پزشکی)

  2. دکتر محمد حسن شیخها (متخصص ژنتیک مولکولی پزشکی)

  3. دکتر فرزاد سعد لو (متخصص جراحی مغز و اعصاب)

  4. دکتر سید محمود میراب (فوق تخصص نورولوژی اطفال)

  5. دکتر جلیل عفتی (پزشک مشاور ژنتیک)

  6. دکتر علی محمد عطا بخش (پزشک مشاور ژنتیک)

  7. دکتر عبدالمهدی رفیعی نژاد (پزشک مشاور ژنتیک)

  8. دکتر مهدی جعفری (پزشک مشاور ژنتیک)

  9. خانم فاطمه زینی (کارشناس مشاوره)

  10. خانم اعظم راستی (کارشناس ژنتیک)

  11. دکتر سید مهدی کلانتر (متخصص ژنتیک انسانی)

  12. دکتر راضیه فلاح (فوق تخصص نورولوژی اطفال)

  13. دکتر مژگان بهره مند (متخصص نورولوژی)

  14. دکتر صدیقه اخوان کرباسی ( متخصص اطفال)

  15. آقای حسین خدایی (کارشناس ارشد ژنتیک)

  16. دکتر مسعود نشان (پزشک مشاور ژنتیک)

  17. دکتر پریسا آیت اللهی ( متخصص نورولوژی)

  18. دکتر محمد علی صادقی پور (پزشک مشاور ژنتیک)

  19. خانم مریم گلزاده (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

  به دبیرخانه انجمن ارسال، در سی و ششمین جلسه مورخ 14/9/89 هیات مدیره مطرح و مورد تصویب

قرار گرفت. مقرر شد در اولین فرصت، اعضاء هیات مدیره شعبه را انتخاب و پس از تعیین مسئولیت اعضاء

 نتیجه را به دبیرخانه انجمن اعلام و صورت جلسات را که به امضاء شرکت کنندگان و هیات مدیره شعبه یزد

 رسیده است جهت تایید و تصویب تاسیس دومین شعبه (شعبه یزد) به دبیرخانه انجمن نوروژنتیک ایران ارسال

 نمایند تا تاسیس و ثبت آن به عنوان دومین شعبه نهایی شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find-1.102.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب