انجمن نوروژنتیک ایران- امور اجرایی
رابط انجمن و مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هم اکنون خانم بخشی مسئول دفتر انجمن نوروژنتیک ایران هستند

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find.php?item=1.108.26.fa
برگشت به اصل مطلب