انجمن نوروژنتیک ایران-  هیات مدیره انجمن
کارنامه علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضا هیئت رئیسه

  1. دکتر  رضا شروین بدو              (رئیس انجمن)
  2. دکتر غلامرضا زمانی                  (نایب رئیس انجمن)
  3. دکتر آریانا کریمی نژاد              (دبیر انجمن)
  4. دکتر بیتا بزرگمهر                      (خزانه دار)
  5. دکتر  سید محمد سید حسنی   (بازرس)
  6. دکتر محمود رضا اشرفی           ( عضو هیئت مدیره)
  7. دکتر فرزاد فاتحی                      ( عضو هیئت مدیره)
  8. دکتر احسان غیور                      ( عضو هیئت مدیره)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find.php?item=1.107.24.fa
برگشت به اصل مطلب