انجمن نوروژنتیک ایران-  هیات مدیره انجمن
کارنامه علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضا هیئت رئیسه

  1.  پروفسور محمد حسن کریمی نژاد   (رئیس انجمن)
  2. دکتر  رضا شروین بدو  (نایب رئیس انجمن)
  3. دکتر آریانا کریمی نژاد  (دبیر انجمن)
  4. دکتر یوسف شفقتی   (خزانه دار)
  5. دکتر  عبدالعظیم نجاتی زاده  (بازرس)
  6. دکتر سید حسن تنکابنی( عضو هیئت مدیره)
  7. دکتر فرزاد فاتحی ( عضو هیئت مدیره)
  8. دکتر بهزاد داور نیا ( عضو هیئت مدیره)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find.php?item=1.107.24.fa
برگشت به اصل مطلب