انجمن نوروژنتیک ایران- شعبه استان کرمان
شعبه استان کرمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اولین شعبه استان کرمان:

 تقاضای همکاران در تاریخ 7/7/89 به امضاء 12 نفر به شرح زیر

 1. جناب آقای دکتر نصر الله صالح گوهری (متخصص ژنتیک پزشکی)

  2. جناب آقای دکتر محمدرضا بذر افشانی (متخصص ژنتیک پزشکی)

  3. جناب آقای دکتر حسین اسکندری (متخصص جراحی مغز و اعصاب)

  4. جناب آقای دکتر کاوه شفیعی (متخصص مغز و اعصاب)

  5. جناب آقای دکتر علی نادری (متخصص اطفال)

  6. سرکار خانم دکتر سعیده پرورش (متخصص اطفال)

  7. سرکار خانم دکتر فاطمه میرزایی (متخصص زنان)

  8. جناب آقای دکتر وحید شیبانی (فیزیولوژیست)

  9. جناب آقای دکتر غلامرضا سپهری (فیزیولوژیست)

  10. جناب آقای دکتر حسن ضیاء الدینی (روانپزشک)

  11. سرکار خانم دکتر وحید معاضد (هماتولوژیست)

  12. سرکار خانم مهندس سمیه دهقان کوهستانی (بیوتکنولوژی)

  به دبیرخانه انجمن ارسال و بعد از طرح در هیات مدیره، تاسیس شعبه و انتخاب هیات مدیره اعلام گردید.

 انتخاب هیات مدیره در تاریخ 8/8/1389 انجام، نتیجه و صورت جلسه آن با امضاء کلیه شرکت کنندگان

 به دبیرخانه انجمن ارسال گردید. عین صورت جلسه در سی و ششمین جلسه مورخ 14/9/89 هیات مدیره

 مطرح و شعبه کرمان به عنوان اولین شعبه انجمن نوروژنتیک مورد تایید و تصویب هیات مدیره مرکزی قرار گرفت.

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن نوروژنتیک ایران:
http://irngs.ir/find.php?item=1.101.16.fa
برگشت به اصل مطلب